Days, Months & Seasons

Welcome to the Days, Months & Seasons quiz! Enter your First name and email to begin. Don't worry you can unsubscribe at any time!

First Name
Email
1. 
星期天 (xīng qī tiān)

2. 
清晨 (qīng chén)

3. 
夏天 (xià tiān)

4. 
九月 (jiǔ yuè)

5. 
春天 (chūn tiān)

6. 
 二十分钟后 (èrshí fēnzhōng hòu)

7. 
 一个小时后 (yī gè xiǎo shí hòu)

8. 
中午 (zhōng wǔ)

9. 
四月 (sì yuè)

10. 
早晨 (zǎo chén)

11. 
秋天 (qiū tiān)

12. 
夜晚 (yè wǎn)

13. 
明天 (míng tiān)

14. 
星期四 (xīng qī sì)

15. 
八月 (bā yuè)

16. 
 星期三 (xīng qī sān)

17. 
星期一 (xīng qī yī)

18. 
六月 (liù yuè)

19. 
每周的 (měi zhōu de)

20. 
每个星期二 (měi gè xīng qī èr)

21. 
 分钟 (fēn zhōng)

22. 
二月 (èr yuè)

23. 
星期二 (xīng qī èr)

24. 
五月 (wǔ yuè)

25. 
星期五 (xīng qī wǔ)

Ask us a question!
  • LTL Avatar Hans Gellner
    Hans Gellner , Student Advisor

    Welcome to LTL Singapore!

    How can I help you?