Days, Months & Seasons

Welcome to the Days, Months & Seasons quiz! Enter your First name and email to begin. Don't worry you can unsubscribe at any time!

First Name
Email
1. 
星期天 (xīng qī tiān)

2. 
星期五 (xīng qī wǔ)

3. 
八月 (bā yuè)

4. 
 星期六 (xīng qī liù)

5. 
秒 (miǎo)

6. 
清晨 (qīng chén)

7. 
今天 (jīn tiān)

8. 
 星期三 (xīng qī sān)

9. 
五月 (wǔ yuè)

10. 
十月(shí yuè)

11. 
星期二 (xīng qī èr)

12. 
星期四 (xīng qī sì)

13. 
夜晚 (yè wǎn)

14. 
午夜 (wǔ yè)

15. 
日落 (rì luò)

16. 
星期一 (xīng qī yī)

17. 
夏天 (xià tiān)

18. 
每个星期二 (měi gè xīng qī èr)

19. 
 分钟 (fēn zhōng)

20. 
日出 (rì chū)

21. 
明天 (míng tiān)

22. 
一月 (yī yuè)

23. 
秋天 (qiū tiān)

24. 
十二月(shí èr yuè)

25. 
 一个小时后 (yī gè xiǎo shí hòu)

Ask us a question!
  • LTL Avatar Brendan Ryan
    Brendan Ryan , Student Advisor

    Welcome to LTL Language School.

    How can I help you?