Days, Months & Seasons

Welcome to the Days, Months & Seasons quiz! Enter your First name and email to begin. Don't worry you can unsubscribe at any time!

First Name
Email
1. 
冬天 (dōng tiān)

2. 
四月 (sì yuè)

3. 
午夜 (wǔ yè)

4. 
 二十分钟后 (èrshí fēnzhōng hòu)

5. 
明天 (míng tiān)

6. 
小时 (xiǎo shí)

7. 
春天 (chūn tiān)

8. 
十二月(shí èr yuè)

9. 
星期二 (xīng qī èr)

10. 
 星期三 (xīng qī sān)

11. 
十月(shí yuè)

12. 
 星期六 (xīng qī liù)

13. 
三月 (sān yuè)

14. 
七月 (qī yuè)

15. 
星期 (xīng qī)

16. 
日落 (rì luò)

17. 
中午 (zhōng wǔ)

18. 
周末 (zhōu mò)

19. 
二月 (èr yuè)

20. 
星期一 (xīng qī yī)

21. 
黎明 (lí míng)

22. 
九月 (jiǔ yuè)

23. 
日出 (rì chū)

24. 
夜晚 (yè wǎn)

25. 
秋天 (qiū tiān)

Ask us a question!
  • LTL Avatar Alexander Krasnov
    Alexander Krasnov , Student Advisor

    Welcome to LTL Singapore!

    How can I help you?